polityka prywatności / klauzula informacyjna
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych przekazywanych za pomocą strony bazastron.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym jest: netgaleria.pl Robert Bich, ul. Łąkowa 3, 42-216 Częstochowa, NIP: 949-018-77-94, e-mail: biuro@netgaleria.org

2. Kategorie danych osobowych
„netgaleria.pl” przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 
3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez „netgaleria.pl” w następujących celach:
- kontakt z usługobiorcą (klientem), udzielenie odpowiedzi na zapytanie z formularza,
(na podstawie Art. 6 ust.1 lit .b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
 
4. Udostępnienie danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w zakresie hostingu i usług IT
 
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Korespondencja przetwarzana i archiwizowana jest na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 
6. Okres przechowywania danych osobowych
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane:
- w przypadku korespondencji i ofert będziemy je usuwać po 5 latach od dnia ostatniego kontaktu
- w przypadku obsługi księgowania i związanych z tym dokumentów przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne
- inny okres dotyczący szczególnych zapisów w umowie oraz po zakończeniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń przez spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
 
7. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez „netgaleria.pl” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po uznaniu, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
W celu realizacji powyższych uprawnień można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@netgaleria.org
 
8. Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe pochodzą od klientów wypełniających formularz kontaktowy na stronie internetowej: bazastron.pl
 
9. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3
 
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym, w celu profilowania).

 
Informujemy również, że:
* Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Pani/Pana obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach administrator będzie informować na tej stronie.